Có 1 kết quả:

nián tǔ dòng huà

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) clay animation
(2) Claymation