Có 1 kết quả:

nián dā dā

1/1

nián dā dā

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(unpleasantly) sticky