Có 1 kết quả:

nián zhuó lì

1/1

nián zhuó lì

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) adhesion
(2) adhesive force