Có 1 kết quả:

nián zhuó yǔ

1/1

nián zhuó yǔ

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

agglutinative language (e.g. Turkish and Japanese)