Có 1 kết quả:

chī jiāo

1/1

chī jiāo

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

birdlime