Có 1 kết quả:

hēi guān shān què

1/1

hēi guān shān què

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) rufous-vented tit (Periparus rubidiventris)