Có 1 kết quả:

hēi guān huáng bēi

1/1

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) black-crested bulbul (Pycnonotus flaviventris)