Có 1 kết quả:

hēi chā wěi hǎi yàn

1/1

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) Swinhoe's storm petrel (Oceanodroma monorhis)