Có 1 kết quả:

hēi chī hēi

1/1

hēi chī hēi

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(of a villain) to do the dirty on another villain