Có 1 kết quả:

hēi gu lōng dōng

1/1

hēi gu lōng dōng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) pitch-black
(2) pitch-dark