Có 1 kết quả:

hēi hóu shān jiāo yīng

1/1

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) hill prinia (Prinia superciliaris)