Có 1 kết quả:

hēi hóu yán liù

1/1

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) black-throated accentor (Prunella atrogularis)