Có 1 kết quả:

hēi hóu qián niǎo

1/1

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) black-throated loon (Gavia arctica)