Có 1 kết quả:

hēi hóu hóng tún bēi ㄏㄟ ㄏㄡˊ ㄏㄨㄥˊ ㄊㄨㄣˊ ㄅㄟ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) red-vented bulbul (Pycnonotus cafer)