Có 1 kết quả:

hēi hóu féng yè yīng

1/1

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) dark-necked tailorbird (Orthotomus atrogularis)