Có 1 kết quả:

hēi hóu xuě què

1/1

hēi hóu xuě què

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) Pere David's snowfinch (Pyrgilauda davidiana)