Có 1 kết quả:

hēi hóu yā què ㄏㄟ ㄏㄡˊ ㄧㄚ ㄑㄩㄝˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) black-throated parrotbill (Suthora nipalensis)