Có 1 kết quả:

hēi tiān bàn yè

1/1

hēi tiān bàn yè

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) lit. the black sky of midnight
(2) very late at night (idiom)