Có 1 kết quả:

hēi wěi chéng yù

1/1

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) black-tailed godwit (Limosa limosa)