Có 1 kết quả:

hēi yǐng

1/1

hēi yǐng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) shadow
(2) darkness
(3) twilight

Một số bài thơ có sử dụng