Có 1 kết quả:

hēi bǎn bào

1/1

hēi bǎn bào

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

blackboard bulletin with short news items written on it (can usually be found in factories, schools etc)