Có 1 kết quả:

hēi zhěn huáng lí

1/1

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) black-naped oriole (Oriolus chinensis)