Có 1 kết quả:

hēi qín jī

1/1

hēi qín jī

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) black grouse (Lyrurus tetrix)