Có 1 kết quả:

hēi méi fù shé

1/1

hēi méi fù shé

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Snake island viper (Gloydius shedaoensis), feeding on migrating birds