Có 1 kết quả:

hēi shè huì

1/1

hēi shè huì

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) criminal underworld
(2) organized crime syndicate