Có 1 kết quả:

hēi xiāng zi

1/1

hēi xiāng zi

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

black box (aviation), (systems theory)