Có 1 kết quả:

Hēi Jí Yuān hún

1/1

Hēi Jí Yuān hún

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Black Register of Lost Souls, long novel by Peng Yangou 彭養鷗|彭养鸥 about the destructive influence of opium, published in 1897 and 1909