Có 1 kết quả:

hēi xiōng gē qú

1/1

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) white-tailed rubythroat (Calliope pectoralis)