Có 1 kết quả:

hēi xiōng dōng

1/1

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) black-breasted thrush (Turdus dissimilis)