Có 1 kết quả:

hēi fù bīn yù

1/1

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) dunlin (Calidris alpina)