Có 1 kết quả:

hēi chē

1/1

hēi chē

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) unlicensed or unofficial taxi
(2) unlicensed motor vehicle