Có 1 kết quả:

hēi lǐng liáng niǎo ㄏㄟ ㄌㄧㄥˇ ㄌㄧㄤˊ ㄋㄧㄠˇ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) black-collared starling (Gracupica nigricollis)