Có 1 kết quả:

hēi guǐ

1/1

hēi guǐ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

black devil (derogatory term for black or African person)

Một số bài thơ có sử dụng