Có 1 kết quả:

hēi mài

1/1

hēi mài

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

rye (Secale cereale)