Có 1 kết quả:

mò rán

1/1

mò rán

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) silent
(2) speechless