Có 1 kết quả:

mò rèn

1/1

mò rèn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to agree tacitly
(2) tacit approval
(3) default (setting)