Có 1 kết quả:

chù tuì

1/1

chù tuì

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to demote
(2) to dismiss