Có 1 kết quả:

diǎn liàng

1/1

diǎn liàng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to illuminate
(2) to turn on the lights
(3) to light (a blaze)