Có 1 kết quả:

diǎn rán

1/1

diǎn rán

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to ignite
(2) to set on fire
(3) aflame