Có 1 kết quả:

diǎn bǔ

1/1

diǎn bǔ

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to have a snack
(2) to have a bite