Có 1 kết quả:

dǎng rén

1/1

dǎng rén

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) party member
(2) partisan

Một số bài thơ có sử dụng