Có 1 kết quả:

dǎng nèi

1/1

dǎng nèi

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

within the party (esp. Chinese communist party)