Có 1 kết quả:

dǎng wù

1/1

dǎng wù

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) party affairs
(2) work within the Communist party