Có 1 kết quả:

dǎng shēn

1/1

dǎng shēn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) poor man's ginseng (Codonopsis pilosula)
(2) codonopsis root (used in TCM)