Có 1 kết quả:

dǎng huī

1/1

dǎng huī

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

political party emblem