Có 1 kết quả:

dǎng zhèng

1/1

dǎng zhèng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

Party and government administration