Có 1 kết quả:

dǎng piào

1/1

dǎng piào

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) party membership
(2) membership card