Có 1 kết quả:

dǎng líng

1/1

dǎng líng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) party standing
(2) age of service to the Party