Có 1 kết quả:

yuán yú

1/1

yuán yú

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) soft-shelled turtle
(2) also termed 鱉|鳖[bie1]