Có 1 kết quả:

dǐng lì

1/1

dǐng lì

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) (honorific) your kind efforts
(2) thanks to your help